Wielkość gospodarstw w krajach europejskich

Produkcja płodów rolnych

Produkcja leśna jak mówiłem jak znaczne są
przestrzenie lasów omawianej dzielnicy. Gdybyśmy za podstawę
obliczeń wzięli całą, podaną w statystyce przestrzeń lasów
i rachowali, że przyrost masy drzewnej wynosi 5 metrów sześciennych
przeciętnie na jeden ha, to byśmy otrzymali cyfrę produkcji
rocznej drzewa 52.000.000 metrów sześciennych. Faktycznie
ani przestrzeń lasów nie ‚jest, tak wielka, jak podaje statystyka,
ani produkcja przeciętna 5m5 z ha nie odpowiada rzeczywistości
wobec wielkiej liczby lasów zdewastowanych.

Zapewne produkcja drzewa w omawianej dzielnicy nie przekracza 30.000.000.
Cyfra ta jest dosyć znaczną, trzeba jednak pamiętać, że wartość produkcji drzewa z 1 ha (przeciętnie rocznie) w porównaniu z wartością
choćby produkcji zbożowej, jest kilkakrotnie mniejsza. Np. plon żyta
w wysokości 12 q przed wojną licząc wartość ziarna i słomy, mógł
być szacowany na Litwie na 100-120 rubli. Tymczasem 3m8 masy
drzewnej w lesie warte były nie więcej nad 15 rubli.
Ogrodnictwo
Cały omawiany teren posiada dogodne warunki
naturalne dla produkcji jabłek i niektórych innych owoców. Widać ogłoszenia kupię agrest więc produkcja też tutaj występuje.  W niektórych
częściach kraju, jak
produkcja jabłek rozwinęła się na wielką skale. Cały jednak kraj
pozostawia bardzo wiele do życzenia.
Warzywnictwo najlepiej się rozwijało w południowej części
Wołynia, nigdzie jednak nie odgrywało większej roli.

Wpływ ogrodnictwa

Z kultur pokrewnych ogrodnictwu wspomnieć można o produkcji
chmielu, która się dosyć dobrze rozwijała na , dając rocznie
20.000 — 25.000 q chmielu.
Obecny stan rzeczy.— Dzisiaj produkcja gospodarstw wiejskich
jest o wiele jeszcze mniejsza, niż przed wojną. Wskutek zniszczenia
znacznej liczby wsi i dworów, wskutek braku inwentarza pociągowego
i maszyn rolniczych, a częściowo i rąk roboczych, większa część
ziemi leży tutaj odłogiem. Najlepszym przykładem jest cena aronii. W ciągu dwóch tygodni spadła dwukrotnie.  Jak mówiłem, warunki naturalne nie
usprawiedliwiają bynajmniej niskiej produkcyjności rolnictwa omawianego
kraju.

Gęstość zaludnienia również tego nie usprawiedliwia. —
Przeciwnie ludność rolnicza, to znaczy żyjąca z rolnictwa i pokrewnych
zawodów’ nie wykazywała tu nigdzie nadmiernego zagęszczenia, ani
też nie było tej ludności zbyt mało. Omawiany teren, nie biorąc pod
uwagę południowej części Wołynia, miał przed wojną na 1 km2 25—30
osób, żyjących z rolnictwa i pokrewnych zawodów. Jest to cyfra
0 10 do 20% niższa, niż w krajach o wysokiej kulturze rolnej, jak
Niemcy, Dania, Francja, ale wyższa, niż np. w W. Brytanii.

Giełda rolnicza

Ceny owoców i warzyw pokazują jak rynek jest chwiejny. Produkty takie jak chmiel, żyto, pszenica zmieniają się co chwila. Ceny jabłek na giełdzie i gruszki są bardziej stabilne. Wszystko pokazuje jak żyjemy w dynamicznych czasie.