Zbiór zboża

Zużycie gruntów

W poszczególnych województwach różne jest również zużycie gruntów
ornych pod uprawę sześciu głównych ziemiopłodów, tj. pszenicy, żyta,
jęczmienia, owsa, ziemniaków buraków cukrowych. Wykazuje
jako przeciętną z lat, że w województwach zachodnich największy
obszar gruntów ornych zajmuje żyto — 31,6%, potem ziemniaki —
15,4^, następnie owies — 8,3%, jęczmień — 5,9%, pszenica — 3,6%,
wreszcie buraki cukrowe — 3,1%, tak, że obszar, zajęty przez sześć głównych
ziemiopłodów, wynosi ogółem 67,4% całkowitego obszaru grunt
w województwach zachodnich. Skup pszenicy wynosi ok. 5 % zakupu wszystkich na Mazowszu.

Większą powierzchnię zajmuje sześć wymienionych ziemiopłodów
w województwach południowych i centralnych, z powodu większego obszaru
pszenicy, jęczmienia, a szczególnie owsa — mianowicie razem 71,5%
wzgl. 71,8%, co uwydatnia.
Reszta gruntów ornych jest zajęta pod uprawę innych ziemiopłodów.
Z powyższego wynika, że w całej Polsce a szczególnie na ziemiach
zachodnich, uprawa żyta zajmuje największy obszar, następnie uprawa
ziemniaków, owsa i jęczmienia, wreszcie pszenicy i buraków.
Powyższa statystyka zużycia gruntów ornych jest oparta na przeciętnej
z lat.

Zużyte obszary

Porównując obszary zużyte pod zasiew głównych
ziemiopłodów w poszczególnych latach z przeciętną z lat, stwierdzamy
na ogół postępujące z każdym rokiem zwiększanie się tych obszarów.
W ostatnim roku wynosił obszar pszenicy 85 procent, żyta
i owsa 96 procent stanu z lat. Obszar zużyty pod uprawę jęczmienia
i ziemniaków dorównywał, a plantacja buraków cukrowych przekroczyła
obszar przeciętny z lat. Wzrost zużycia gruntów ornych pod uprawę sześciu głównych
ziemiopłodów nie jest równy w poszczególnych województwach,
jak to wykazuje w liczbach względnych w stosunku
do przeciętnego obszaru z lat.
Ogólne zbiory pszenicy, żyta i buraków nie osiągają normy
przeciętnej z lat i wynoszą: buraków 91%, pszenicy 75%,
żyta 92%. Natomiast cena rzepaku w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 18 %. Zbiory jęczmienia dorównują prawie zbiorom przedwojennym,
zbiory owsa przewyższają o 6%, a zbiory ziemniaków
o 13% zbiory przedwojenne.

Giełda zbożowa

Zbiory z 1 ha pszenicy i buraków także nie dosięgają normy
przedwojennej. Przeciętnie zbiory żyta z ha dorównują w Polsce
stopie przedwojennej, zaś zbiory jęczmienia, owsa i ziemniaków przewyższają
ją.  Na giełdzie można kupić i sprzedać różne produkty rolne.Zbiory z ha, w porównaniu ze zbiorami przed wojennymi, różnią się
znacznie w poszczególnych województwach. I tak, zbiór z ha w województwach
centralnych z wyjątkiem zbioru buraków jest wyższy, niż przed
wojną, a w województwach południowych nie dosięga normy przedwojennej